Іліка Світлана Анатоліївна

Іліка Світлана Анатоліївна

асистент

     У 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна інформатика» та здобула кваліфікацію магістра соціальної інформатики.

    З вересня 2008 року працює асистентом на кафедрі математичного моделювання факультету математики та інформатики.

     З 1 листопада 2009 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 01.01.02 ­­– «Диференціальні рівняння» і в 2013 році захистила дисертацію «Схеми апроксимації початкових задач для диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування» та одержала наукове звання кандидат фізико-математичних наук.  Науковий керівник роботи доктор фіз.-мат. наук, професор Черевко І.М.

  Напрямок наукових досліджень: розробка та обґрунтування схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь із запізненням і нейтрального типу послідовністю систем звичайних диференціальних рівнянь; застосування схем апроксимації для знаходження неасимптотичних коренів квазіполіномів та побудови областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь.

     Основні результати наукової роботи опубліковані у 19 працях, із них 3 – у наукових журналах, 5 – у збірниках наукових праць i 15 – у матеріалах міжнародних наукових конференцій. Серед публікацій 7 праць у спеціалізованих наукових фахових виданнях.

SCOPUS Author ID: 56635999200

Google Scholar: https://scholar.google.com/...

Забезпечує викладання курсів:

 • Пакети прикладних програм,
 • Обробка зображень та мультимедіа,
 • Моделювання жорстких систем,
 • Методика викладання інформатики в СШ,
 • Бази даних та знань.

Список основних наукових та методичних праць:

 1. Матвiй О. В., С. А. Пернай (Іліка), I. М. Черевко Про стійкість лінійних систем із запізненням // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 421. Математика. – С. 66-70.
 2. О. В. Матвiй, С. А. Пернай (Іліка), I. М. Черевко Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів лінійних диференціальних рівнянь із багатьма запізненнями // Наук. вісник Чернівецького. ун-ту : зб. наук. праць. Вип. 501. Математика. – 2010. – С. 69-73.
 3. Пернай (Іліка) С.А. Схема підвищеної точності наближення неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 528. Математика. – 2010. – С. 111-114.
 4. Iлiка С. А., О. В. Матвiй, Л. А. Піддубна Апроксимація систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Математика. – 2012. – 2, №1. – С. 35–39.
 5. Клевчук I. I., С. А. Пернай (Іліка), І. М. Черевко Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь // Доп. НАН України. – 2012. – № 7. – С. 28–34.
 6. Iлiка С. А. І. М. Черевко, Апроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2012. – 55, №1. – С. 39–48.
 7. Сherevko I., Piddubna L., Ilika S. On the approximation of systems with delay and their numerical modelling//Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013. – Part 2. – P.221-225.
 8. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування // Буковинський математичний журнал. – Т.2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.

Бібліографічний перелік публікацій

Закордонні матеріали конференцій

 1. Cherevko I.M., Piddubna L.A., Ilika S.A. On the approximation of systems with delay and them stability // Междунар. науч. конф. “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация“ к 100-летию со дня рождения Е.А. Барбашина (24–29 сентября 2018 г., Минск, Белоруссия). – Минск, 2018.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Іліка С., Матвій О., Піддубна Л. Схеми апроксимації диференціаль­но-різницевих рівнянь з багатьма запізненнями // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 52.
 2. Iлiка С., Пiддубна Л. Про апроксимацiю нелiнiйних систем диференцiально-функцiональних рiвнянь // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 134-135.
 3. Іліка С.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація лінійних диференціально-функціональних рівнянь та неасимптотичних коренів їх квазіполіномів запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 49-50.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Волковинський Б. (кер. – Іліка С.А.) Створення сайту для університетського центру кар’єри ЧНУ ім. Юрія Федьковича // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 9-10.
 2. Бойчук А. (кер. - Іліка С.А.) Створення додатку в системі Android для смартфона // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 3-4.
 3. Бородайкевич Д. (кер. - Іліка С.А.) Організація роботи кінотеатру за допомогою веб-сайту // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 5-6.
 4. Волковинський Б. (кер. - Іліка С.А.) Розробка інформаційної системи для репетиторства “Знаєш де?” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 7-8.
 5. Феш Т. (кер. - Іліка С.А.) Розпізнавання номерних знаків автомобілів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 89-90.