Готинчан Тетяна Іванівна

Готинчан Тетяна Іванівна

доцент

Закінчила математичний  факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію «Математик. Викладач». Захистила кандидатську дисертацію з теми «Властивість локалізації функцій з класів типу S' і W'» зі спеціальності 01.01.01. – математичний аналіз.  Має вчене звання доцента кафедри математичного моделювання. Проходила стажування в Управлінні інформаційних технологій Головного управління Державного казначейства України у Чернівецькій області (2007 р.), відділі з надання послуг підтримки системи 1С: Підприємство у МПП «Німфа»  (2012 р.) та на  кафедрі прикладної математики Інституту прикладної математики та  фундаментальних дисциплін Національного університету «Львівська політехніка» (2014 р.).

Наукові роботи присвячені вивченню властивостей основних та узагальнених функцій  з просторів типу W і S, та W' і S' відповідно, а також їх застосуванням.

Основними результатами роботи є :

 • отримано представлення довільної узагальненої функції з просторів за допомогою її аналітичного зображення;
 • обґрунтовано і встановлено регулярність означення рівності нулю узагальнених функцій з просторів на відкритих множинах;
 • встановлено зв’язок між оцінками похідних на дійсній осі елементів та мультиплікаторів простору  та їхньою поведінкою в деякій області комплексної площини;
 • отримано умови нетривіальності та  вкладення просторів типу W, ;
 • встановлено необхідні та достатні умови належності сукупності ядер до класу , де – один із просторів типу чи ;
 • встановлено, що лінійні методи підсумовування типу Гаусса-Вейєрштрасса порядку рядів Фур’є-Ерміта мають тип ;
 • уточнено оцінки ядер лінійних методів підсумовування рядів Фур’є-Лагерра;
 • доведено загальну теорему про перетворення Фур’є просторів типу S у випадку інтегрального перетворення Бесселя.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LDZulKUAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

По кафедрі математичного моделювання читає курси:

 • для студентів напряму «Математика»:
  • Методика викладання математики та інформатики;
 • для студентів напряму «Інформатика»:
  • Методика викладання інформатики в середній школі;
  • Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
  • Бази даних та інформаційні системи;
  • Інформаційні системи обліку;
 • для студентів спеціальностей «Комп'ютерні науки» та «Системний аналіз»:
  • Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
  • Методика викладання комп'ютерних наук, інформаційних технологій та мов програмування у ВНЗ.

 

 

Бібліографічний перелік публікацій

Підручники

 1. В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Навчальний підручник – К.: Кондор, 2007. –  595 с. (з грифом МОНУ)
 2. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2012. -  224 с. (з грифом МОНУ)
 3. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2011. -  216 с. (з грифом МОНУ)
 4. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Економіко-математичне моделювання: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2011. -  184 с. (з грифом МОНУ)

Навчальні посібники

 1. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  191 с. (з грифом МОНУ)
 2. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 2: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  208 с. (з грифом МОНУ)
 3. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 3: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  168 с. (з грифом МОНУ)
 4. Лавренчук В.П., Івасишен С.Д., Дронь В.С., Готинчан Т.І. Диференціальні рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. – 3-є вид, випр. і доповн. – Чернівці: Рута, 2008. – 192 с. (з грифом МОНУ)
 5. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.1 : Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 448 с. (з грифом МОНУ)
 6. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.2 : Теорія ймовірностей та математична статистика / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 264 с. (з грифом МОНУ)
 7. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.3 : Математичні методи дослідження операцій / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 312 с. (з грифом МОНУ)
 8. В.П.Лавренчук,  Т.І.Готинчан, Г.С.Пасiчник, М.ІБукатар. Моделі та методи дослідження операцій: Навчальний посібник. - Чернiвцi: Чернівецький національний університет, 2011. - 412 с. (з грифом МОНУ)
 9. Готинчан Т.І.  Інформаційні системи обліку : [навчальний посібник]  / Т.І. Готинчан, Г.В. Мельник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 160 с.
 10. Рівняння математичної фізики, основні методи, приклади, задачі:  навчальний посібник / С.Д. Івасишен,  В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Л.М. Мельничук. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 212 с.
 11. Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі: Навч. посіб. / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 212 с.

Методичні роботи

 1. Завдання для модульно-рейтингового контролю з дисципліни «Математика для економістів». Частина 2. Теорія ймовірностей  та математична статисти-ка / укл. Т.І. Готинчан, Г.П. Івасюк, Т.М. Фратавчан – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2009. – 152 с.
 2. Математика для економістів. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 3. Математика для економістів. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 66 с.
 4. Математика для економістів. Інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. Диференціальні рівняння. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 50 с.
 5. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А., Матвій О.В. Бази даних і знань. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012.– 76 с.
 6. Готинчан Т.І.  Автоматизація бухгалтерського обліку засобами системи 1С: Підприємство: [методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт]  / Т.І. Готинчан, Л.А. Піддубна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 68 с.

 

Рейтингові вітчизняні видання

Готинчан Т.І. Про аналітичне зображення ультрарозподілів типу // Доп. НАН України. – 1999. – № 1. – С. 20 – 24.

Українські академічні видання

 1. Готинчан Т.І. Про нульові множини узагальнених функцій з класів типу   // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 46. Математика. –  Чернівці : ЧДУ, 1999. – С. 5 – 12.
 2. Готинчан Т.І. Сукупності функцій класу L у просторах типу S  // Вісник Київського ун-ту. Серія фізико-математичних наук. –  1999. – Вип. 2 – С. 77 – 81.
 3. Готинчан Т.І., Атаманюк Р.М. Різні форми означення просторів типу W // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 111.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2001. – С. 21 – 26.
 4. Готинчан Т.І. Про нетривіальність та вкладення просторів типу  W // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 160.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2003. – C. 39 – 44.
 5. Готинчан Т.І. Про існування області, в якій зберігаються оцінки на дійсній осі деяких цілих функцій // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 314–315.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2006. – C. 36 – 39.
 6. Городецький В.В., Готинчан Т.І. Перетворення Бесселя у просторах типу S^0 // Буковинський математичний журнал. – Т.5, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 50 – 55.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Готинчан Т.І. Сукупності функцій класу Ls  у просторах типу W  і S // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей Міжнародної конференції, 27-29 серпня 2001 р. – К:, Інститут математики НАН України, 2001 – С.39.
 2. Готинчан Т.І. Теорема Фрагмена-Ліндельофа для функцій з простору типу W // Міжнародна наукова конференція «Шості Боголюбівські читання», 26-30 серпня 2003 року. Тези доповідей. – К:, Інститут математики НАН України, 2003 – С.51.
 3. Готинчан Т.І. Про оцінки похідних деяких цілих функцій на дійсній осі за їхньою поведінкою  в побудованій області комплексної площини // Міжнар. математ. конф. ім. В.Я. Скоробагатька, 24 –  28 вересня 2007, Дрогобич / Тези доповідей. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – С. 5
 4. Готинчан Т.І. Про зв’язок між оцінками похідних на дійсній осі елементів та мультиплікаторів простору  та їхньою поведінкою в деякій області комплексної площини//  ХІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука,  15 – 17 травня 2008 р., Київ: Матеріали конф. – К.:ТОВ «Задруга» – С. 581.
 5. Готинчан Т.І. Різні форми означення просторів W багатьох змінних//  ХІІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука,  13 – 15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конф. Т.2 – К.,НТУУ – С. 98.
 6. Готинчан Т.І. Перетворення Фур’є-Бесселя сукупності S_m2k,2q// Міжнар. наук. конф. ім. В.Я. Скоробогатька, 25 – 28 серпня, 2015 р. Дрогобич / Тези доповідей. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – С. 58.
 7. Т. Готинчан. Визначення розмiру страхових премiй у статичнiй моделi страхування у випадку декiлькох однорiдних груп клiєнтiв // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 138.
 8. Готинчан Т. Одне узагальнення математичної моделi задачi визначення виробничої програми фiрми // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 112-113.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Антоняк В.А. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Задача оптимального розкрою матеріалів // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен-ції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 7-8.   
 2. Бока У.Т. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 23-24.
 3. Скакун І.П. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Про розв’язування задач нелінійного програму-вання із сепарабельними функціями // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 121-122.
 4. Скрипничук М.Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Про апроксимаційно-ітеративний метод (АІ-метод) розв’язання нелінійних інтегральних рівнянь // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Черні-вецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 123-124.
 5. Преварська В.П. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Дина­мічна модель еволюції електорату // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (11-12 травня 2006 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 456-457.
 6. Урсуляк Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Концепція очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за умов ризику // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.461-462.
 7. Павлюк І. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Автоматизація навчального процесу відділення програмування Чернівецького політехнічного технікуму // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.431-432.
 8. Урсуляк Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Визначення оптимального варіанта інвестування за критерієм максимізації очікуваної корисності // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 439-440.
 9. Луцюк Ю. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Створення web-сайту вищого навчаль­ного закладу БДФА // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 423-424.
 10. Фецик Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Облік банківських та касових операцій малого підприємства // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 491-492.
 11. Фецик Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація виробничої програми фірми // Матеріали студент­ської наукової конференції Чернівець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 457-458.
 12. Ващук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Матема­тична модель організації рекламної кампанії // Матеріали студентської наукової конференції Чернівець­кого національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.339-340
 13. Ластівка Г. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Генерація банківських та касових документів засобами Excel // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 331-332.
 14. Ващук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Математичні моделі організації рекламної кампанії // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 287-288.
 15. Ластівка Г. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація функції капіталу при керуванні витрат на рекламу // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 429-430.
 16. Волощук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Математична модель рекламної кампанії у випадку, коли ціна продажу залежить від реклами // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 381-382.
 17. Гаїнуца Н. (доц. Готинчан Т.І.) Математичні моделі рекламної кампанії з ефектом “набридання” реклами // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 р). Матема­тичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 15-16.
 18. Майковська І. (доц. Готинчан Т.І.) Автоматизація обліку виконаних робіт з доставки замовлень засобами 1С:Підприємство // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 р). Матема­тичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 53-54.
 19. Маліщук В. (доц. Готинчан Т.І.) Модель рекламної кампанії, коли обсяг продажу залежить від впливу реклами // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 37-38.
 20. Маліщук В. (доц. Готинчан Т.І.) Моделі  впливу рекламної кампанії на обсяги продажу од­но­рідного товару // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 19-20.
 21. Недбайло А. (доц. Готинчан Т.І.) Моделювання очистки еколого-водного середовища та візуалізація в програмному забезпеченні NextGIS // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (19-20 квітня 2017 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – С. 23-24.
 22. Клепіковська Ю. (доц. Готинчан Т.І.) Моделювання динаміки стану річкових вод // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 17-18.
 23. Сачовська В. (доц. Готинчан Т.І.) Система обміну інформацією в корпоративних мережах // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 45-46.
 24. Джигринюк Н. (доц. Готинчан Т.І.) Інформаційна система “Допомога абітурієнту" // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет
  математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 19-20.
 25. Клепіковська Ю. (доц. Готинчан Т.І.) Створення системи визначення динаміки стану річкових вод // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет
  математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 25-26.
 26. Козмей О., Сидоряк А. (доц. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А.) Інформаційна система “Військкомат” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 27-28.
 27. Гавалешко В., Остапович М., Мазманян А. (доц. Піддубна Л.А., Готинчан Т.І.) Інформаційна система “Військовий облік призовників” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 9-10.