Антонюк Світлана Володимирівна

Антонюк Світлана Володимирівна

доцент

У 2000 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (спеціальність "Математика") та у 2008 р. - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист).

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Властивості розв’язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією” за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Забезпечує читання дисциплін:

 1. Теорія ймовірностей.
 2. Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/... 
ORCID ID: 0000-0002-5357-8987 
ResearcherID: D-5979-2016 
SCOPUS Author ID: 19337137400

Перелік наукових та навчально-методичних публікацій:

2014

 1. Антонюк С. В. Стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями з усією передісторією// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ.– Ужгород: Вид. УжНУ “Говерла”, 2014.– Вип.24, №2.– С.12-20.

2013

 1. Антонюк С.В., Дорошенко И.В. Асимптотическая стохастическая устойчивость решений динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №.2 – С.52-56.
 2. Ясинський В.К, Дорошенко І.В., Антонюк С.В. Про існування сильних розв’язків дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь зі всією передісторією та з інтегральними контракторами// Науковий вісник Кам’янець- подільського університету. -2013.- №9, С.51-55.
 3. Antonyuk S.V., Doroshenko I.V. Asymptotic stochastic stability of solutions to dynamic systems with markov parameters// Cybernetics and Systems Analysis.– 2013.– Vol.49, № 2.– P.205-208.
 4. Дорошенко І.В., Антонюк С.В., Бодрик Н.П. Статистика.- Чернівці: Видавничий дім «Родовід» , 2013 – 76с.

2011

 1. Антонюк С.В., Малик І.В., Ясинський В.К. Математичні моделі страхової математики.- Чернівці: ЧНУ, 2011.– 204 с.

2010

 1. Ясинська Л.І., Антонюк С.В., Юрченко І.В. Ясинський Володимир Кирилович. Життєвий і творчий шлях. Навч. посібник.– Чернівці: Золоті литаври, 2010.– 148 с.
 2. Антонюк С.В., Дорошенко І.В. Експоненціальна стійкість за першим наближенням розв’язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння з марковськими збуреннями // Міжнародна наукова конференція “Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури” (17–21 жовтня 2010 р., Чернівці). Тези доповідей.– Чернівці: Вид-во “Золоті литаври”.– С.26–27.

2009

 1. Ясинський В.К., Антонюк С.В., Береза В.Ю. Методи обчислень в системному аналізі. В 2-х томах. Т.1: Методи обчислювального аналізу. Теорія, практикум.– Чернівці: Золоті литаври, 2009.– 444 с.
 2. Антонюк С.В., Ясинский В.К. Устойчивость решений стохастических дифференциально-функциональных уравнений с пуассоновскими переключениями со всей предысторией // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №1.–С.123–134.
 3. Antonyuk S.V., Yasinskii V.K. Stability of Solutions of Stochastic Functional-Differential Equations with Poisson Switchings and Entire Prehistory // Cybernetics and Systems Analysis.– 2009.– Vol. 45, № 1.– P. 111-122.
 4. Антонюк С.В., Дорошенко І.В. Властивості розв’язків диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами та нескінченною післядією // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції (26–30 травня 2009 р., Київ).– К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2009.– С.45
 5. Антонюк С.В., Дорошенко І.В. Стійкість розв’язків диференціально-функціональних рівнянь з марківськими параметрами та нескінченною післядією//Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV), Крим, смт.Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2009. – Т.1. – С.24-29

2008

 1. Ясинский В.К., Ясинская Л.И., Антонюк С.В. Приближенный синтез оптимального управления квазилинейными стохастическими дифференциальными уравнениями с малым параметром и пуассоновскими возмущениями // Кибернетика и системный анализ.– 2008.– №.3.– С.39–45.
 2. Ясинский В.К., Антонюк С.В. Существование l-го момента решения стохастического дифференциально-функционального уравнения со всей предысторией // Кибернетика и системный анализ.– 2008.– №.4.– С.142–151.
 3. Yasinskii V.K., Antonyuk S.V. Existence of the l-th Moment of a Solution to a Stochastic Functional-Differential Equations with the Entire Prehistory // Cybernetics and Systems Analysis.– 2008.– Vol. 44, № 4.– P. 582-590.
 4. Yasinskii V.K., Yasinskaya L.I., Antonyuk S.V. Approximate Synthesis of Optimal Control over Quasilinear Stochastic Differential Equations with a Small Parameter and Poisson Perturbation // Cybernetics and Systems Analysis.– 2008.– Vol. 44, № 3.– P. 341–347.

2007

 1. Ясинский В.К., Антонюк С.В. Синтез оптимального управления динамическими системами с бесконечным последействием с малым параметром и пуассоновскими возмущениями.// Кибернетика и системный анализ. – 2007. - №3. – С.181-186.
 2. Антонюк С.В., Дорошенко І.В., Юрченко І.В. Р-стійкість систем з післядією та з імпульсними збуреннями марковського типу // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХIII)”, присвяченого 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23–28 вересня 2007 р.).– К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007.– С. 17–18.
 3. Ясинський В.К., Антонюк С.В. Існування l-го моменту розв’язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння Іто-Скорохода з нескінченною післядією Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХIII)”, присвяченого 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23–28 вересня 2007 р.).– К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007.– С. 328.
 4. Yasinskii V.K., Antonyuk S.V. Synthesis of optimal control of dymamic systems with infinite Aftereffect, a small parameter and poisson perturbations // Cybernetics and systems analysis. – 2007.- Vol.43, Num.3 – P.466-470.

2006

 1. Антонюк С.В., Ясинський В.К. Наближений синтез оптимального керування квазілінійними стохастичними диференціальними рівняннями з малим параметром і з пуассоновими збуреннями // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17–19 травня 2006 р.).– Чернівці: Рута, 2006. – С. 122–123.

2005

 1. Антонюк С.В., Юрченко І.В. Про експоненціальну стійкість розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // International Conference "Modern Problems and New Trends In Probability Theory" (Chernivtsi, Ukraine, June 19–26, 2005). Abstracts.– P.13.
 2. Антонюк С.В., Юрченко І.В. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 239. Математика.– Чернівці: Рута, 2005.– С.5–10.
 3. Антонюк С.В., Юрченко І.В., Ясинська Л.І. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // International Conference "Modern Problems and New Trends In Probability Theory" (Chernivtsi, Ukraine, June 19–26, 2005). Abstracts.– P.14.

2004

 1. Yasinsky V., Yurchenko I., Antonyk S. Comparison theorem for the solution of the stochastic functional differential equation with all prehistory // Theory of Stochastic Processes. – 2004. – Vol. 10(26), № 1-2. – P. 214–221.
 2. Антонюк С.В., Ясинський В.К. Стійкість в середньому квадратичному розв’язків систем лінійних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь зі всією передісторією // Теорія ймовірностей і математична статистика. – 2004. – Вип.70. – С. 157-162.
 3. Королюк В.С., Ясинський В.К., Антонюк С.В. Оптимальное управление стохастическими динамическими системами со всей предысторией с пуассоновскими переключениями // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 6. – С. 101-107.
 4. Yasinsky V., Yurchenko I., Antonuk S. On one stochastic optimization prob¬¬¬lem // Proceedings of the 3rd International Conference "APLIMAT–2004" (Slovak Republic, Bratislava, February 3-6, 2004). – Bratislava: STU, 2004. – P. 1011–1018.
 5. Антонюк С.В., Ясинська Л.I, Ясинський В.К. Достаточные условия оптимальности задачи управлений стохастическими системами со всей предысторией // VII Крымская международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения». Тез. докл., Крым, Алушта, 11-18 сентября 2004 г. – Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2004. – С. 19.
 6. Королюк В.С., Ясинский В.К., Антонюк С.В. Устойчивость и стабилизация стохастических динамических систем со всей предысторией с учетом пуассоновских переключений // International Workshop “Prediction and Decision Making Under Uncertainties” (PDMU–2004, May 25-30, 2004, Ternopil, Ukraine): Abstracts. – Кyiv: KNU, 2004. – P. 153.
 7. Королюк В.С., Ясинский В.К., Антонюк С.В. Проблема стабилизации стохастических динамических систем со всей предысторией с учетом пуассоновских переключений // Abstracts of Eighth International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance (July 21-26, 2004, Foros, Crimea, Ukraine). – Kyiv: KNU, 2004. – P. 26.
 8. Королюк В.С., Ясинський В.К., Антонюк С.В. Наближений синтез оптимального керування динамічними системами з нескінченною післядією з малим параметром і пуассоновими збуреннями // Конференція ”Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі і статистиці ІІ”, присвячена пам’яті А.Я.Дороговцева (1935-2004): Тези доповідей (1-5 жовтня 2004 р., Київ). – Київ: КНУ, 2004. – С. 67.
 9. Антонюк С.В., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Поведінка другого мо¬менту розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних динамічних систем з розривними траєкторіями в критичному випадку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 191–192. Математика. – Чернівці: Рута, 2004.– С.5–9.