Спеціальність "Системний аналіз", другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма

Навчальний план

 
Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Навчальний план
Підготовки магістра
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 124 Системний аналіз
спеціалізацією  
для студентів 5-6 курсу
форма навчання денна
 
Кваліфікація
Магістр. Системний аналіз
Термін навчання 1.5 роки
На базі ступеня бакалавра
III. Практика
Назва практики Семестр Тижнів
Асистентська 11 8
Переддипломна 11 6
IV. Державна атестація
Назва навчальної дисципліни

Форма державної атестації (екзамен, дипломний проект (робота))

Дипломна робота

Семестр

11

V. План навчального процесу

п/п

Назва дисципліни Розподіл по семестрах Обсяг роботи студента(в годинах) Розподіл по курсах і семестрах
екзаме-
нів
заліків контро-
льних робіт
курсо-
вих робіт
Всього Кредит ECTS аудиторні заняття самос-
тійна робота
I курс II курс III курс IV курс V курс VI курс
лекції лабор. заняття практ. заняття семіна-
ри
індивід. робота 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем 10 сем 11 сем 12 сем
22 30 22 30 22 30 22 30 15 15 7 0
 
Цикл загальної підготовки
570 / 0 19.0 111 45 15 14   385                 2 8 5  
 
Обов'язкові навчальні дисципліни
420 / 0 14.0 96 30 15     279                 2 6 3  
ЗПО1
Педагогіка та психологія вищої школи
9       90 3.0 30         60                 2      
ЗПО2
Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі
10       150 5.0 30 30       90                   4    
ЗПО3
Охорона праці в ІТ-галузі
11       90 3.0 21         69                     3  
ЗПО4
Методологія та організація наукових досліджень
  10     90 3.0 15   15     60                   2    
 
Дисципліни вільного вибору студентів
150 / 0 5.0 15 15   14   106                   2 2  
ЗПВ1
Комунікаційні технології аналітичних систем / Основи наукової комунікації (англійською мовою)
  10     90 3.0 15 15       60                   2    
ЗПВ2
Науковий семінар / Семінар "Сучасні технології в програмуванні"
  11     60 2.0       14   46                     2  
 
Цикл професійної підготовки
1590 / 0 53.0 179 210 29     1172                 16.0 10.0 4.0  
 
Обов'язкові навчальні дисципліни
630 / 0 21.0 45 60       525                 3.0 4.0    
ППО1
Інформаційні системи та технології в системному аналізі
  9     150 5.0 15 30       105                 3      
ППО2
Інтелектуальна власність в ІТ-галузі
  10     90 3.0 15 15       60                   2    
ППО3
Сучасні ймовірнісні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК
10       90 3.0 15 15       60                   2    
ППО4
Дипломна робота
        300 10.0           300                        
 
Дисципліни вільного вибору студентів
960 / 0 32.0 134 150 29     647                 13 6 4  
ППВ1
Багатопроцесорні машини та технології паралельного програмування / Сучасні технології програмування
  10     120 4.0 30 15       75                   3    
ППВ2
Розробка професійного програмного забезпечення / Сіткове планування
9       120 4.0 15 15 15     75                 3      
ППВ3
Комунікації та теорії конфліктів / Цифрова обробка інформації
  11     90 3.0 14   14     62                     4  
ППВ4
Сучасні методи та технології захисту інформації / Програмні засоби інтелектуального аналізу даних
9       120 4.0 15 15       90                 2      
ППВ5
Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData / Системне адміністрування сучасних операційних систем
  9     120 4.0 15 30       75                 3      
ППВ6
Програмні засоби в системному аналізі / Бази даних у наукових дослідженнях
  9     120 4.0 15 30       75                 3      
ППВ7
Математичне моделювання систем і процесів / Мережні інформаційні технології
9       120 4.0 15 15       90                 2      
ППВ8
Системи штучного інтелекту / Інтелектуальні системи прийняття рішень
10       150 5.0 15 30       105                   3    
  Загальний обсяг годин для підготовки магістра 2700.0 / 50 90.0 290 255 44 14 0.0 1557 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 9 0
Загальна кількість 2700.0 90.0 290 255 44 14   1557                        
Кількість годин на тиждень                                 18 18 9  
Кількість курсових проектів                                        
Кількість курсових робіт                                        
Кількість екзаменів 8                               4 3 1  
Кількість заліків 9                               3 4 2  

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

      Робочий навчальний план        
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз          
      на 2019-2020 навчальний рік          
Курс   5                                               
Назва дисципліни
Кредити ECTS Семестр - 9 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Педагогіка та психологія вищої школи 3.0 90 2 30       9     60 всі зан.:кафедра педагогіки та методики початкової освіти
Інформаційні системи та технології в системному аналізі 5.0 150 3 15     30   9   105 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Розробка професійного програмного забезпечення / Функціональні мови програмування 4.0 120 3 15 15   15 9     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Сучасні методи та технології захисту інформації / Програмні засоби інтелектуального аналізу даних 4.0 120 2 15     15 9     90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData / Системне адміністрування сучасних операційних систем 4.0 120 3 15     30   9   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Програмні засоби в системному аналізі / Бази даних у наукових дослідженнях 4.0 120 3 15     30   9   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Математичне моделювання систем і процесів / Мережні інформаційні технології 4.0 120 2 15     15 9     90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Дипломна робота 3.0 90 0.0               90  
Всього по 9 семестру 31.0 930.0 18.0 120.0 15.0 0.0 135.0 4 3   660  
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 10 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі 5.0 150 4 30     30 10     90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Методологія та організація наукових досліджень 3.0 90 2 15 15       10   60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Комунікаційні технології аналітичних систем / Основи наукової комунікації (англійською мовою) 3.0 90 2 15 15       10   60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Інтелектуальна власність в ІТ-галузі 3.0 90 2 15     15   10   60 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Сучасні ймовірнісні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК 3.0 90 2 15     15 10     60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Багатопроцесорні машини та технології паралельного програмування / Сучасні технології програмування 4.0 120 3 30     15   10   75 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Дипломна робота 3.0 90 0.0               90  
Системи штучного інтелекту / Інтелектуальні системи прийняття рішень 5.0 150 3 15     30 10     105 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Всього по 10 семестру 29.0 870.0 18.0 135.0 30.0 0.0 105.0 3 4   600  
Всього за рік 60.0 1800.0 36.0 255.0 45.0   240.0 7 7 0 1260  

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

      Робочий навчальний план        
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз          
      на 2019-2020 навчальний рік          
Курс   6                                               
Назва дисципліни
Кредити ECTS Семестр - 11  Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Охорона праці в ІТ-галузі 3.0 90 3 21       11     69 всі зан.:кафедра диференціальних рівнянь
Комунікації та теорії конфліктів / Цифрова обробка інформації 3.0 90 4 14 14       11   62 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Науковий семінар / Спецкурс 2.0 60 2     14     11   46 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Дипломна робота 4.0 120 0.0               120  
Всього по 11 семестру 12.0 360.0 9.0 35.0 14.0 14.0 0.0 1 2   297  
Всього за рік 12.0 360.0 9.0 35.0 14.0   0.0 1 2 0 297  
дипломна робота
назва дипломної роботи семестр кафедра
Дипломна робота 11 кафедра математичного моделювання
виробнича практика
назва практики тип к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра
Асистентська з базою практики 360 12.0 11 кафедра математичного моделювання
Переддипломна без бази практики 180 6.0 11 кафедра математичного моделювання